Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Erasmus+ ienāk mūsu skolā

Erasmus+ ir ES jaunā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma 2014.–2020. gadam. Programmas Erasmus+ mērķis ir vairot prasmes un cilvēku iespējas atrast darbu, kā arī modernizēt izglītību, mācības un jaunatnes darbu. Erasmus+ atbalsta izglītības, mācību un jaunatnes iestāžu un organizāciju starptautiskas partnerības, lai stimulētu sadarbību un mazinātu plaisu starp izglītības iestādēm un darba devējiem. Tā kā Erasmus+ ir integrēta programma, tā piedāvā vairāk sadarbības iespēju starp dažādām nozarēm: izglītības, mācību, jaunatnes un sporta nozari.

Hronika: 

Projekti:


Imagine the city of the future

Nākotnes pilsētas vīzija

Projekta līguma numurs:  

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2020.

Mērķis: Rosināt skolēnus kļūt par viņu nākotnes veidotājiem un palīdzēt viņiem būt aktīviem un atbildīgiem Eiropas pilsoņiem..

Projektā piedalās skolas no Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Dānijas, Itālijas un Latvijas.


Hand to Hand - Together in Europe

Roku rokā - kopā Eiropā

Projekta līguma numurs:  

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2020.

Mērķis: Aktualizēt kluba kā mācību metodes iespēju, apzinot dalībvalstu kultūrvēsturisko mantojumu.

Projektā piedalās skolas no Rumānijas, Turcijas, Portugāles, Itālijas un Latvijas.


Games For Learning Science

Spēles dabaszinātņu apguvei

  

Projekta līguma numurs: 2018-1-ES01-KA229-050554_3

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2020.

Mērķis: Rosināt un motivēt skolēnus apgūt dabaszinātnes, darot to radošā un netradicionālā veidā ar spēļu, IT tehnoloģiju, brīvdabas, sporta un grupu aktivitātēm, veicinot izpratni par matemātiku, ķīmiju, fiziku.

Projektā piedalās skolas no Spānijas, Čehijas Republijas, Grieķijas, Horvātijas un Latvijas.

Projekta mājas lapa un Facebook lapa.


Full STEAM ahead for better education

Uz priekšu ar pilnu jaudu STEAM priekšmetos labākai izglītībai

  

Projekta līguma numurs: 2016-1-NO01-KA219-022040_4 

Projekta mērķis ir apmainīties un dalīties ar zināšanām, metodiku, pedagoģisko praksi par STEM mācību priekšmetu pasniegšanu, izmantojot dažādus mākslas veidus – veidot skolu par vietu, kur skolēni ir aktīvi mācību procesā.

Projektā piedalās viena skola no Norvēģijas, Vācijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Spānijas un Latvijas.

Parasti ar STEM saprot Science, Technology, Engineering un Mathematics. Šī projekta nosaukumā ir saīsinājums STEAM, kur papildus STEM pievienojām arī mākslu (Arts).

Projekta mājas lapa.  

Projekta rezultāti Erasmus+ rezultātu platformā. 


MAKE LEARN SHARE EUROPE

Attīsti – mācies – dalies – Eiropā

  

Projekta partnerības līguma Nr. 2015–2843/001-01.

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2015. – 31.10.2018.

Projekta mērķi:

  • veicināt un attīstīt skolēnu digitālās prasmes un radīt izglītības iestādē ilgtspējīgu skolēnu izglītošanu šīm prasmēm arī pēc projekta noslēguma,
  • nodrošināt uz padziļinātām zināšanām, starptautisko pieredzi un praktisku darbību balstītu IKT apguvi skolās, demonstrējot iegūto zināšanu izmantošanu un lietderību ikdienā, tādējādi radot interesi izvēlēties IKT nozari studijām un nākotnes profesijai, vienlaikus rosinot arī matemātikas, dabaszinātņu un svešvalodu apguvi.

Projektā piedalās 5 valstis: Zviedrija, Itālija, Spānija, Lielbritānija un Latvija. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments dalībai projektā ir izvirzījis Rīgas 22.vidusskolu, Rīgas 25.vidusskolu un Tehniskās jaunrades namu "Annas 2”.

Projekta mājas lapa. 


HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE

Palīdzi Zemei: ietaupi, izmanto otrreiz, pārstrādā!

“HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE” ir pedagogu un skolēnu apmaiņas projekts, kurā piedalās Latvijas, Bulgārijas, Grieķijas, Polijas, Slovēnijas, Spānijas, Somijas un Turcijas skolas. Tā mērķis ir starpvalstu mērogā apmainīties idejām, kā pasargāt mūsu planētu no piesārņojuma, kādas darbības tiek veiktas katrā no dalībvalstīm, kādas ir dabas aizsardzības aktuālākās problēmas, kā tās risināt un novērst. Projekta ietvaros skolēni un skolotāji piedalās aktivitātēs, kas saistītas ar dabas resursu taupīgu izmantošanu, vides piesārņojuma novēršanas iespēju izpēti, dažādu materiālu pārstrādes un otrreizējās izmantošanas aktualitātēm gan katrā valstī atsevišķi, gan pasaule kopumā. Projekta darbības laiks ir 2015.gada 1.septembris līdz 2018.gada 1.septembris.

Starptautisko tikšanos laikā skolēni dzīvo viesģimenēs, kuras rūpējas par bērnu ikdienas gaitām un sadzīvi vizītes laikā. Skolēniem ir iespēja iepazīties ar ģimeņu ikdienu un tradīcijām un. Katru dienu viņi apmeklē skolu, piedalās stundās un aizraujošās projekta aktivitātēs kopā ar citu dalībvalstu skolēniem. Tā ir ļoti laba iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas, praksē lietojot valodu.

Skolotājiem ir iespēja iepazīsties ar citu valstu izglītības sistēmām, skolām un skolotājiem, to darba sistēmu, mācību metodēm un materiāliem, izmantotajām tehnoloģijām un vērot dažādu mācību priekšmetu stundas. 

Projekta mājas lapa. 


CLIL, MY OPEN WINDOW ON THE WORLD AROUND ME!

CLIL – atvērts logs uz pasauli ap mums

  

“CLIL, MY OPEN WINDOW ON THE WORLD AROUND ME !” ir pedagogu apmaiņas projekts, kurā piedalās Latvijas, Itālijas, Maltas, Turcijas, Spānijas Menorkas un Seviljas, Somijas un Lietuvas skolas. CLIL ir vērtīga, novatoriska pieeja svešvalodu mācīšanā, kura ietver svešvalodu apguvi kā instrumentu citu priekšmetu apguvē, pilnveidojot savas saziņas spējas, tai skaitā dzimtajā valodā, kā arī attīsta IKT lietošanu. CLIL mērķis ir apmainīties un dalīties ar zināšanām par CLIL metodiku un pedagoģisko stratēģiju pielietojumu praksē, veicinot un attīstot skolotāju un skolēnu mijiedarbību Eiropas kontekstā. CLIL stundās skolēni atklāj un izzina pasauli, izmantojot svešvalodu kā instrumentu, rezultātā paaugstinot valodas zināšanas un prasmju līmeni, motivāciju sadarboties. Projekta darbības laiks ir 2015.gada 1.septembris līdz 2018.gada 1.septembris.

Dalība šajā projektā dod iespējas skolotājiem praksē iepazīties ar CLIL metodiku, pārliecināties par priekšrocībām, kuras tā sniedz: starpkultūru izglītības kompetenču attīstība; saturīgākas un interesantākas, ar reālo dzīvi vairāk saistītas mācību stundas; valodas apgūšana dabīgā vidē; attīsta domāšanu, analizēšanas un vērtēšanas prasmes; iespēja stundās apskatīt sociālos un kultūras jautājumus; iespēja diferencēt uzdevumus; iespēja mācību stundās izmantot vairāk papildus materiālus, tos netulkojot. Skolotāji gūst starptautisku pieredzi, uzlabo valodas un komunikācijas prasmes, apgūst jaunas mācību metodes, kuras tiek ieviestas ikdienas darbā, vadot mācību stundas.

CLIL piedāvā arī skolēniem jaunas iespējas: apgūt valodu vidē, kura ir atbilstoša katra skolēna spēju un prasmju līmenim, draudzīga un interesanta. Tas pozitīvi ietekmē skolēna motivāciju mācīties valodas, kā arī citus priekšmetus, attīsta domāšanu, saskarsmes un sadarbības prasmes, jo skolēniem ir iespēja mācīties citam no cita. CLIL metodikas izmantošana stundās ir ieguvums arī tiem skolēniem, kuriem ir grūtāk apgūt valodas un ir runāšanas barjera.

Projekta finansējums būtiski dot iespēju skolotājam apmeklēt partnerskolas ārzemēs vai piedalīties mūsu aktivitātēs. Ņemot vērā dzīves līmeņa atšķirību starp mūsu valstīm, šis projekts ir devis dalībniekiem vienlīdzīgas iespējas.

Svarīgi ir tas, ka arī mūsu audzēkņiem ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātes.

Ļoti nozīmīgs fakts ir tas, ka mūsu projekts ir piepildījis savu mērķi integrēt vairākus mācību priekšmetus. Šis projekts ir padarījis redzamu rezultātu, ka integrēta mācību programma jau ir realitāte mūsu pedagoģiskajā praksē.

Piedaloties projektā, skolēni un skolotāji ir ieguvuši informāciju par citām valstīm, mācīšanas un mācīšanās veidiem.

Projekta mājas lapa. 

 


Uz lapas sākumu Top