Rīgas 22. vidusskolas attīstības un atbalsta biedrība

STATŪTI


 2011.gads

 


1.    BIEDRĪBAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

1.1.        BIEDRĪBAS nosaukums ir

Rīgas 22. vidusskolas attīstības un atbalsta biedrība (turpmāk tekstā - BIEDRĪBA). 

 

1.2.        BIEDRĪBA ir brīvprātīga personu apvienība. Tā nodibināta, lai sasniegtu STATŪTOS noteiktos mērķus.

 

2.    BIEDRĪBAS MĒRĶAUDITORIJA.

2.1.        BIEDRĪBAS mērķauditorija:

2.1.1.    BIEDRĪBA apvieno fiziskās un juridiskās personas, kuras ir brīvprātīgi kļuvušas par BIEDRĪBAS BIEDRIEM.

2.1.2.    Par BIEDRĪBAS mērķauditoriju var kļūt arī personas, kuras nav BIEDRĪBAS BIEDRI, bet kuras atbalsta BIEDRĪBAS mērķus un piedalās to īstenošanā.

 

2.2.        BIEDRĪBAS mērķauditorija turpmāk tekstā – bērni, jaunieši un citi interesenti vai dalībnieki.

 

3.    BIEDRĪBAS MĒRĶI.

3.1.        Atbalstīt Rīgas 22. vidusskolu un tās piedāvāto izglītības programmu realizāciju:

3.1.1.    Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un  radošu izaugsmi Rīgas 22. vidusskolā.

3.1.2.    Sadarboties ar Valsts un Starptautiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām, ar Rīgas pašvaldību, ar Rīgas 22. vidusskolas vadību, pasniedzējiem, skolas audzēkņiem un viņu vecākiem, ar bērniem un jauniešiem un citiem interesentiem dažādu ar skolas attīstību saistītu projektu izveidošanā un īstenošanā.

3.1.3.    Atbalstīt nepieciešamo tehnisko līdzekļu, uzskates, mācību metodisko materiālu izveidošanu. Sniegt palīdzību (savu iespēju robežās) to ieviešanai Rīgas 22. vidusskolas klasēs, izglītības vides attīstībai un izglītojošā procesa nodrošināšanai.

3.1.4.    Atbalstīt pasniedzēju profesionālās meistarības līmeņa un kompetences paaugstināšanu.

3.1.5.    Piedalīties nometņu, koncertu un citu pasākumu organizēšanā, praktiski veicinot bērnu un jauniešu formālās izglītības attīstīšanu un pilnveidošanu, ar to saistīto pieredzes apmaiņas realizēšanu, starp līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās.

3.1.6.    Skolas telpu un pagalma teritorijas labiekārtošanas darbu organizācija, atbalsts un finansēšana.

 

3.2.        Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas:

3.2.1.    Veicināt jauniešu neformālās izglītības iespējas, brīvprātīgo darbu, iniciatīvas, līdzdalību, vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas un citas programmas.

3.2.2.    Organizēt nometnes, seminārus, apmācības, kā arī citus atbalsta pasākumus.

3.2.3.    Izstrādāt un realizēt projektus.

3.2.4.    Strādāt pie pirmsskolas audzināšanas un izglītošanas metožu un iespēju diapazona paplašināšanas, radot alternatīvas mācību iespējas pirmsskolas un sākumskolas bērniem.

3.2.5.    Veicināt jaunu izglītības metožu pielietošanu bērnu, jauniešu un citu interesentu emocionālās un intelektuālās attīstības veidošanā.

 

3.3.        Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas:

3.3.1.    Pilnveidot un daudzveidot interešu un citas alternatīvas izglītošanās programmas un modeļus. Piedalīties to izstrādē un realizācijā. Popularizēt tos, veicinot bērnu, jauniešu un citu interesentu līdztiesīgu radošu piedalīšanos.

3.3.2.    Ārpus mācības pasākumu atbalsts, organizēšana un cita palīdzība.

 

3.4.        Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju:

3.4.1.    Veidot saziņas telpu dažādām sabiedrības grupām, lai atklātu, izstrādātu, pilnveidotu un saskaņotu dažādas idejas un u.c. piedāvājumus, kuri varētu sekmēt sabiedrisko integrāciju.

3.4.2.    Veicināt pilsonisko attīstību, sabiedrības aktivitāti un pašorganizēšanas, radot iespējas līdzdarboties kultūras dzīvē.

3.4.3.    Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, stiprinot ģimeniskās saites un vērtības.

3.4.4.    Veicināt cieņu pret dažādām pasaules kultūrām, sociālo, etnisko un reliģisko daudzveidību, tās respektējot, pieņemot un novērtējot.

3.4.5.    Organizēt atbalsta pasākumus, dalībniekiem līdzdarbojoties.

 

3.5.        Iestāties par bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku tiesību aizsardzību, drošību un veselību.


3.6.        Piesaistīt finansiālu atbalstu no BIEDRĪBAS BIEDRIEM un trešajām personām dažādu ar BIEDRĪBAS mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai.


3.7.        Piedalīties un organizēt labdarības akcijas, izstādes, koncertus u.c. pasākumus.


3.8.        Labāko skolēnu, skolas olimpiāžu, konkursu un citu pasākumu uzvarētāju apbalvošana.


3.9.        Veicināt BIEDRĪBAS dalībnieku kompetenci, institucionālo un organizatorisko kapacitātes attīstību.


3.10.      Individuālo konsultāciju sistēmas darbības organizācija un veicināšana.4.    BIEDRĪBAS TIESISKAIS STATUSS UN DARBĪBAS TERMIŅŠ.

4.1.        BIEDRĪBA ir juridiskā persona. Tā darbojas saskaņā ar LR Satversmi, Biedrību un nodibinājumu likumu, BIEDRĪBAS STATŪTIEM, LR likumiem un normatīvajiem aktiem.

 

4.2.        BIEDRĪBAI ir savs norēķinu konts bankā, simbolika, zīmogs, patstāvīga bilance.

 

4.3.        STATŪTOS paredzēto mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai BIEDRĪBAI ir tiesības:

4.3.1.    brīvi izplatīt informāciju par sevi, kā arī veikt citu publisko darbību;

4.3.2.    sasaukt sapulces, rīkot seminārus, konferences un organizēt citus pasākumus;

4.3.3.    slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām;

4.3.4.    deleģēt savus pārstāvjus valsts, pašvaldības institūcijās, sabiedriskās organizācijās un apvienībās, ierosināt tajās jautājumus, kas skar BIEDRĪBAS mērķa grupas intereses saņemot dotācijas, ziedojumus un jebkura cita veida materiālos un finansiālos pabalstus no Latvijas Republikas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām;

4.3.5.    izstrādāt kopīgas programmas un projektus BIEDRĪBAS BIEDRU, Rīgas 22. vidusskolas audzēkņu un pasniedzēju profesionālai un radošai attīstībai, kā arī iesniegt tos starptautiskās un vietējās institūcijās grantu un finansējuma iegūšanai;

4.3.6.    iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

4.3.7.    papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību;

4.3.8.    veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar BIEDRĪBAS STATŪTIEM un Latvijas Republikā spēkā esošu likumdošanu.

 

4.4.        BIEDRĪBAI var būt atsevišķa manta, tā drīkst savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā, šķīrējtiesā, veikt darījumus LR teritorijā un ārpus tās, saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem.

 

4.5.        BIEDRĪBA atbild par savām saistībām ar visu tai piederošu mantu. Dibinātāji un BIEDRI atbild par BIEDRĪBAS saistībām savu iemaksu apmēros.

 

4.6.        BIEDRĪBA ir bezpeļņas organizācija. Tās līdzekļus un peļņu (ja tāda radīsies) no saimnieciskās darbības drīkst izmantot tikai STATŪTOS paredzētajiem mērķiem.

 

4.7.        BIEDRĪBA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 

5.    BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA.

5.1.        BIEDRĪBĀ var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu BIEDRĪBAS VALDEI. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka BIEDRĪBAS VALDE. Juridisko personu BIEDRĪBĀ pārstāv tās vadītāja pilnvarota persona.

 

5.2.        BIEDRĪBAS dibinātāji, kuri ir ieinteresēti BIEDRĪBAS darbībā un apņemas ievērot šos STATŪTUS un BIEDRĪBAS pārvaldes institūciju lēmumus, pēc BIEDRĪBAS reģistrācijas iegūst BIEDRA statusu.

 

5.3.        Lēmumu par BIEDRA uzņemšanu BIEDRĪBĀ pieņem VALDE. VALDEI pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz VALDES sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis VALDES lēmuma pieņemšanai. VALDEI motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.4.        BIEDRĪBA ved savu BIEDRU reģistru, kurā norādīts katra BIEDRA vārds, uzvārds, klase, personas kods un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas NR. un adrese). Informācija par BIEDRĪBAS BIEDRIEM ir pieejama tikai attiecīgās BIEDRĪBAS BIEDRIEM, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.

 

5.5.        VALDES noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt BIEDRĪBAS PADOMES sēdē. Ja arī tās noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par BIEDRĪBAS BIEDRU, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

 

5.6.        BIEDRS var jebkurā laikā izstāties no BIEDRĪBAS rakstveidā paziņojot par to BIEDRĪBAS PADOMEI.

 

5.7.        BIEDRU var izslēgt no BIEDRĪBAS ar BIEDRĪBAS PADOMES lēmumu, ja:

5.7.1.    Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

5.7.2.    Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

5.7.3.    Biedrs ir Rīgas 22. vidusskolas skolēna vecāks, kurš izstājas no BIEDRĪBAS vienlaicīgi ar bērna izstāšanos no Rīgas 22. vidusskolas.

5.7.4.    Jautājumu par BIEDRA izslēgšanu BIEDRĪBAS PADOME izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo BIEDRU un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā BIEDRA neierašanās nav šķērslis BIEDRĪBAS PADOMES lēmuma pieņemšanai. BIEDRĪBAS PADOMES lēmums par BIEDRA izslēgšanu no BIEDRĪBAS un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam BIEDRAM piecu (5) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Izslēgtajiem BIEDRIEM nav tiesību pretendēt vai censties atsavināt BIEDRĪBAS īpašumu, tā daļas un finansu līdzekļus, kā arī turpmāk lietot BIEDRĪBAS nosaukumu un simboliku. Gadījumā, ja Rīgas 22. vidusskolas skolēna vecāks pēc sava bērna izstāšanos no Rīgas 22. vidusskolas bija izslēgts no BIEDRĪBAS BIEDRIEM viņam ir tiesības rakstveidā lūgt VALDI pieņemt viņu BIEDRĪBĀ iesniedzot tai attiecīgo pieteikumu.

 

 

6.    BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

6.1.        BIEDRĪBAS BIEDRIEM ir šādas tiesības:

6.1.1.    piedalīties BIEDRU SAPULCĒ (klātienē vai ar pilnvarotā pārstāvja palīdzību)

6.1.2.    piedalīties BIEDRĪBAS pārvaldē un BIEDRĪBAS PADOMES sēdēs;

6.1.3.    saņemt informāciju par BIEDRĪBAS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu BIEDRĪBAS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.4.    piedalīties visos BIEDRĪBAS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par BIEDRĪBAS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

6.1.5.    ievēlēt un būt ievēlētam BIEDRĪBAS PADOMĒ, VALDĒ vai REVĪZIJAS KOMISIJĀ;

6.1.6.    iepazīties ar BIEDRĪBAS rīcībā esošo informāciju.

 

6.2.        BIEDRĪBAS BIEDRU pienākumi:

6.2.1.    ievērot BIEDRĪBAS STATŪTUS un pildīt BIEDRU SAPULCES un BIEDRĪBAS PADOMES lēmumus;

6.2.2.    maksāt BIEDRA naudu;

6.2.3.    ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu realizēšanu;

6.2.4.    popularizēt BIEDRĪBU un tās darbību.

 

6.3.        Papildus saistības BIEDRAM var noteikt ar BIEDRU SAPULCES vai BIEDRĪBAS PADOMES lēmumu. Lai grozītu vai izbeigtu BIEDRA tiesības, kas atšķiras no citu BIEDRU tiesībām, vai noteiktu BIEDRAM saistības, kas atšķiras no citu BIEDRU saistībām, nepieciešama BIEDRA piekrišana.

 

6.4.        Katram BIEDRAM ir vienlīdzīgas tiesības lēmumu pieņemšanā – viena balss.

 

 

7.    Brīvprātīgie.

7.1.        Biedrības darbībā var iesaistīties arī brīvprātīgie pēc savas iniciatīvas, saskaņojot to BIEDRĪBAS VALDI.

 

 

8.    BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA.

8.1.        BIEDRU SAPULCE ir augstākā BIEDRĪBAS lēmējinstitūcija.

 

8.2.        BIEDRU SAPULCĒ ir tiesīgi piedalīties visi BIEDRĪBAS BIEDRI. BIEDRI var piedalīties BIEDRU SAPULCĒ personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību.

 

8.3.        Kārtējā BIEDRU SAPULCE tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

 

8.4.        Ārkārtas BIEDRU SAPULCE var tikt sasaukta pēc VALDES iniciatīvas, vai ja to rakstveidā VALDEI pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa BIEDRĪBAS BIEDRU, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

8.5.        BIEDRĪBAS VALDE paziņo BIEDRU SAPULCES laiku, vietu un darba kārtību BIEDRIEM, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms BIEDRU SAPULCES. Paziņojumu par BIEDRU SAPULCI var ievietot redzamā vietā Rīgas 22. vidusskolas telpās Bruņinieku ielā 10, Rīgā.

 

8.6.        BIEDRU SAPULCE ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no BIEDRIEM.

 

8.7.        Ja BIEDRU SAPULCE nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota BIEDRU SAPULCE, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo BIEDRU skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi BIEDRI.

 

8.8.        Lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot. BIEDRU SAPULCES lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem BIEDRIEM.

 

8.9.        BIEDRU SAPULCEI kompetence ietilpst:

8.9.1.    BIEDRĪBAS PADOMES sastāva apstiprināšana;

8.9.2.    BIEDRĪBAS STATŪTU grozījumi;

8.9.3.    BIEDRĪBAS budžeta projekta apstiprināšana;

8.9.4.    BIEDRĪBAS darbības izbeigšana, turpināšana vai reorganizācija;

 

8.10.      BIEDRU SAPULCES lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem BIEDRIEM. Lēmums par statūtu grozījumiem, BIEDRĪBAS darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem BIEDRIEM.

 

8.11.      BIEDRU SAPULCI vada VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS, ja BIEDRI neievēlē citu SAPULCES vadītāju. BIEDRU SAPULCES gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta klātesošie sapulcē BIEDRI, SAPULCES vadītājs un protokolists.

 

9.    BIEDRĪBAS PADOME

9.1.        Starplaikā starp BIEDRU SAPULCĒM augstākā lēmējinstitūcija ir BIEDRĪBAS PADOME.

 

9.2.        BIEDRĪBAS PADOME sastāv no ne vairāk kā 30 un ne mazāk kā 15 PADOMES LOCEKĻIEM. Tās darbu organizē un vada PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS un PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS, kura pienākumus un tiesības nosaka PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS. PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU un PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU ievēlē BIEDRĪBAS PADOMES sēdē no PADOMES LOCEKĻIEM, ar vienkāršu balsu vairākumu. PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA un PADOMES LOCEKĻU pilnvaru laiks ir vismaz viens gads.

 

9.3.        BIEDRĪBAS PADOMES locekļus ievēlē BIEDRĪBAS BIEDRI kopsapulcē ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

9.4.        BIEDRĪBAS PADOMES lēmumus apstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu no PADOMES sēdē piedalījušos PADOMES LOCEKĻU skaita. Visos gadījumos, kad par un pret balsu skaits ir vienāds, PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA balss ir noteicošā.

 

9.5.        BIEDRĪBAS PADOME ir lemttiesīga, ja PADOMES sēdē piedalās vismaz puse no PADOMES LOCEKĻIEM.

 

9.6.        BIEDRĪBAS PADOME ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kuri nav BIEDRU SAPULCES un VALDES kompetencē, tajā skaitā:

9.6.1.    izskatīt un pieņemt lēmumus par BIEDRU izslēgšanu no BIEDRĪBAS STATŪTOS noteiktajā kārtībā;

9.6.2.    pieņemt lēmumus par aktuāliem BIEDRĪBAS darbības jautājumiem;

9.6.3.    atbalstīt interešu un iniciatīvu grupu veidošanos atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā, uzaicinot kvalificētus speciālistus;

9.6.4.    reģistrēt un uzraudzīt BIEDRĪBAS struktūrvienības, lemt to tiesības un pienākumus, saskaņojot to nolikumus ar BIEDRĪBAS STATŪTIEM;

9.6.5.    izskatīt un dot savu lēmumu par kādas BIEDRĪBAS struktūrvienības saistībām;

9.6.6.    izstrādāt attīstības un veicamo darbu stratēģiju un pārraudzīt tās īstenošanu;

9.6.7.    koordinēt BIEDRU un BIEDRĪBAS struktūrvienību;

9.6.8.    ievēlēt VALDI un REVIZIJAS KOMISIJU, kā arī lemt jautājumus par to atcelšanu;

9.6.9.    lemt jautājums par BIEDRU naudas apmēru un maksāšanas kārtību.

9.6.10.  izlemt citus jautājumus, kas rodas BIEDRĪBAS darbības laikā, ja vien tie nav BIEDRU sapulces kompetencē.

 

9.7.        BIEDRĪBAS PADOMES sēdes sasauc PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS.

 

9.8.        BIEDRĪBAS PADOMES sēdes ir atklātas. Tās tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. BIEDRĪBAS PADOMES sēdes tiek protokolētas. Protokolā tiek ierakstīti PADOMES sēdē pieņemtie lēmumi, norādot katra PADOMES LOCEKĻA balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu. Protokolu parakstā klātesošie PADOMES LOCEKLI, PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS un sēdes sekretārs.

 

9.9.        PADOMES LOCEKLIS var atstāt PADOMES LOCEKĻA amatu iesniedzot kārtējā PADOMES sēdē PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM iesniegumu par amata atstāšanu.

 

 

10. IZPILDINSTITŪCIJA.

10.1.      BIEDRĪBAS izpildinstitūcija ir BIEDRĪBAS VALDE.

 

10.2.      BIEDRĪBAS VALDE ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā BIEDRU SAPULCES vai BIEDRĪBAS PADOMES kompetencē, tajā skaitā:

10.2.1.  pārstāvēt BIEDRĪBU un veikt visus BIEDRĪBAS sekmīgai darbībai nepieciešamos pienākumus, ko tai uzticējusi BIEDRĪBAS PADOME;

10.2.2.  sagatavot finansiālās darbības pārskatu un atskaites saskaņā ar LR likumos noteiktajām normām;

10.2.3.  izskatīt un pieņemt lēmumus par jaunu BIEDRU uzņemšanu STATŪTOS noteiktajā kārtībā;

10.2.4.  pārvaldīt un organizēt BIEDRĪBAS saimniecisko darbību, lietvedību un grāmatvedību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

10.2.5.  slēgt darījumus BIEDRĪBAS vārdā;

 

10.3.      BIEDRĪBAS VALDE sastāv no trim VALDES LOCEKĻIEM, kurus ievēl BIEDRĪBAS PADOME no PADOMES LOCEKĻIEM. VALDES LOCEKLIS ir tiesīgs pārstāvēt BIEDRĪBU kopā ar vēl vienu VALDES LOCEKLI. VALDES LOCEKĻI no sava vidus ievēl VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJU, kurš organizē VALDES darbu. VALDES LOCEKĻI nevar nodot pārstāvības tiesības trešajām personām.

 

10.4.      VALDES LOCEKĻI var saņemt atlīdzību no BIEDRĪBAS biedru naudas ieņēmumiem par savu pienākumu pildīšanu un par izdevumiem, kas radušies nodrošinot BIEDRĪBAS darbību, ja to nosaka BIEDRĪBAS PADOME.

 

10.5.      VALDES LOCEKLI var atsaukt no pienākumu izpildes gadījumā, ja

10.5.1.  uzticētie pienākumi netiek pienācīgi pildīti;

10.5.2.  tiek nodarīts kaitējums BIEDRĪBAS interesēm;

10.5.3.  tiek zaudēta uzticība.

10.6.      VALDES LOCEKLIS var atstāt VALDES LOCEKĻA amatu iesniedzot BIEDRĪBAS PADOMEI iesniegumu kārtējā PADOMES sēdē.

 

10.7.      PADOMES LOCEKĻU un VALDES LOCEKĻU pienākums ir rīkoties saskaņā ar STATUTIEM un piedalīties PADOMES sēdēs.

 

 

11. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS.

11.1.      BIEDRĪBAI var būt savas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības.

 

11.2.      Struktūrvienību dibināšana var notikt pēc BIEDRĪBAS PADOMES ierosmes, pieņemot to ar attiecīgu BIEDRĪBAS PADOMES lēmumu.

 

11.3.      Struktūrvienības reģistrējamas BIEDRĪBAS PADOMĒ, un tās var uzsākt savu darbību tikai pēc reģistrācijas un nolikuma apstiprināšanas.

 

11.4.      Struktūrvienība ievēl savus līderus atbilstoši struktūrvienības nolikumam.

 

11.5.      Struktūrvienību nolikumi nosaka to iekšējās darbības noteikumus atbilstoši BIEDRĪBAS STATŪTIEM.

 

11.6.      BIEDRĪBAS struktūrvienība nav juridiskā persona.

 

 

12. REVĪZIJAS KOMISIJA

12.1.      BIEDRĪBAS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic REVĪZIJAS KOMISIJA, kas sastāv no 3 KOMISIJAS LOCEKĻIEM un kuru ievēl BIEDRĪBAS PADOME uz vienu (1) gadu, ar tiesībām tikt pārvēlētiem.

 

12.2.      REVĪZIJAS KOMISIJAS LOCEKĻI no sava vidus ievēl REVĪZIJAS KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU.

 

12.3.      REVĪZIJAS KOMISIJA lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Visos gadījumos, kad par un pret balsu skaits ir vienāds, REVĪZIJAS KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA balss ir noteicošā.

 

12.4.      BIEDRĪBAS REVĪZIJAS KOMISIJAS LOCEKLIS nevar būt BIEDRĪBAS VALDES LOCEKLIS.

 

12.5.      REVĪZIJAS KOMISIJA:

12.5.1.  veic BIEDRĪBAS mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.5.2.  dod atzinumu par BIEDRĪBAS budžetu un gada pārskatu;

12.5.3.  izvērtē BIEDRĪBAS grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.5.4.  sniedz ieteikumus par BIEDRĪBAS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

 

12.6.      REVĪZIJAS KOMISIJA veic revīziju BIEDRU SAPULCES noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 

12.7.      BIEDRU SAPULCE apstiprina BIEDRĪBAS gada pārskatu tikai pēc REVĪZIJAS KOMISIJAS atzinuma saņemšanas.

 

 

13. VALDES UN CITU BIEDRĪBAS INSTITŪCIJU ATBILDĪBA.

13.1.      VALDES un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem LR spēkā esošās likumdošanas un normatīvo aktu paredzētajā kārtībā, kas nodarīti BIEDRĪBAI viņu vainas dēļ. BIEDRĪBA var celt prasību pret VALDES vai citas institūcijas locekli piecu (5) gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuva zināms par tiesību aizskārumu.

 

 

14. BIEDRĪBAS FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANA UN IZLIETOŠANA.

14.1.      BIEDRĪBAS līdzekļus veido:

14.1.1.  BIEDRU naudas iemaksas;

14.1.2.  Latvijas un Starptautisko juridisko un fizisko personu ziedojumi, dāvinājumi, mantojumi;

14.1.3.  saimnieciskās darbības ieņēmumi;

14.1.4.  fondu, valsts un pašvaldību piešķirtās dotācijas un finansējums;

14.1.5.  citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumu.

 

14.2.      Dāvinātājiem un ziedotājiem ir tiesības veikt dāvinājumus un iemaksas ar noteiktu mērķi.

 

14.3.      BIEDRĪBAS līdzekļi tiek izmantoti:

14.3.1.  STATŪTOS noteikto mērķu sasniegšanai;

14.3.2.  citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar BIEDRĪBAS darbības nodrošināšanu.

 

14.4.      BIEDRĪBAS tīrā ienākuma daļa vai kapitālieguldījumi nekalpo par personiskās peļņas avotu BIEDRIEM vai DIBINĀTĀJIEM un viņu ģimenēm.

 

14.5.      BIEDRĪBA veic norēķinus par savām saistībām bez maksājumu summas ierobežojumiem.

 

14.6.      BIEDRĪBAS BIEDRI var prasīt BIEDRĪBAS PADOMI izdevumu segšanu, kas radušies viņu BIEDRĪBAS SAPULCES vai BIEDRĪBAS PADOMES lēmumu izpildes gaitā, pamatojot tos ar finanšu atskaites dokumentiem (čekiem, pavadzīmēm un tml.).

 

 

15. BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA.

15.1.      BIEDRĪBAS darbība tiek izbeigta:

15.1.1.  ar BIEDRU SAPULCES lēmumu;

15.1.2.  ar tiesas lēmumu;

15.1.3.  citos likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

 

15.2.      Ja BIEDRĪBAS darbības izbeigšana notiek saskaņā ar BIEDRU SAPULCES lēmumu:

15.2.1.  Lemttiesīga BIEDRĪBAS BIEDRU SAPULCE ieceļ likvidatorus, kas lemj par kustamo, nekustāmo u.c. īpašumu, kreditoru pieprasījumu un citu laikus pieteikto parādsaistību apmierināšanu. Pēc minēto saistību izpildes, lemj par atlikušā īpašuma nodošanu BIEDRĪBAS STATŪTOS paredzēto mērķu sasniegšanai.

15.2.2.  Likvidatori atskaitās par ar BIEDRĪBAS likvidāciju saistīto darbību BIEDRU SAPULCEI.

 

15.3.      BIEDRU SAPULCE nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami BIEDRĪBAS arhīva dokumenti pēc BIEDRĪBAS darbības izbeigšanas.

 

15.4.      BIEDRĪBAS darbības izbeigšanas gadījumā tās mantu un finansu līdzekļus nedrīkst sadalīt starp BIEDRĪBAS BIEDRIEM. Par to izlietošanu lemj BIEDRU SAPULCE vai tās izveidota komisija.

 

15.5.      Lēmums par BIEDRĪBAS darbības izbeigšanu likumā noteiktā kārtībā jāpaziņo LR Uzņēmumu reģistrā.

 

16. CITI NOTEIKUMI.

16.1.      Visi gadījumi, kurus neregulē šo STATŪTU noteikumi, var tikt regulēti BIEDRĪBAS pārvaldes institūciju lēmumos, atbilstoši šajos STATŪTOS noteiktajai institūciju kompetencei, ja vien LR likumdošanā un normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

 

15. BIEDRĪBAS DIBINĀTĀJI.
Konstantīns Ļebedevs _________________________
Eduards Bondarenko  _________________________
Mihails Pavlovs          _________________________
Aleksandra Fiļipova    _________________________
Žanna Judina             _________________________
Tatjana Guseva          _________________________
Irina Adeļsone            _________________________
Nataļja Piskunova        _________________________
Karina Beatrisa Orlova _________________________
Nataļja Grigorjeva       _________________________
Svetlana Terentjeva     _________________________
Irina Potjomkina          _________________________
Jekaterīna Galkova       _________________________
Viktorija Nagurnaja      _________________________
Viktorija Bujanovska    _________________________
Sergejs Čistjakovs       _________________________
Sergejs Tomiļins           _________________________
Irēna Gorska                _________________________
Oļegs Čarkins                _________________________
Alla Gamazina               _________________________
Sergejs Kučiks              _________________________

 

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2011.gada 18.februārī

 

Uz lapas sākumu Top